experience_gr

Η εμπειρία μας σε αυτό το πεδίο είναι ευρεία και περιλαμβάνει ειδικότερες πτυχές στους επιμέρους τομείς εξειδίκευσής μας. Ενδεικτικά η παροχή νομικών υπηρεσιών από το γραφείο μας περιλαμβάνει:

 • Σύνταξη γνωμοδοτήσεων και καθημερινή υποστήριξη για ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την επιχειρηματική συναναστροφή με δημόσιες αρχές κάθε βαθμίδας.
 • Προετοιμασία προσφυγών/ενστάσεων για την αμφισβήτηση κάθε είδους διοικητικής ενέργειας.
 • Προετοιμασία και συμμετοχή σε ακροάσεις ενώπιοντων διοικητικών οργάνων– Παρουσιάσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
 • Σύνταξη κανονιστικών ρυθμίσεων.
 • Επίλυση διαφορών σε όλες τις βαθμίδες των ελληνικών διοικητικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου της Επικρατείας, συμμετοχή σε διαιτητικές διαδικασίες, καθώς και δικαστική εκπροσώπηση σε διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων της ΕΕ και ενώπιον του ΕΔΔΑ.
 • Προετοιμασία αγωγών για τη διεκδίκηση αποζημίωσης από παράνομες ενέργειες της Διοίκησης.
 • Νομική υποστήριξη σε δημόσιες αρχές για την εκπλήρωση συγκεκριμένων δημόσιων πολιτικών.
 • Νομική υποστήριξη και δικαστική εκπροσώπηση σχετικά με ζητήματα υπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου.

Διαθέτουμε υψηλή εξειδίκευση στο συγκεκριμένο τομέα, έχοντας αναπτύξει μια ισχυρή παρουσία στον κλάδο, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο, για υποθέσεις όπως:

 • Περιβαλλοντική αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων (π.χ. χημικά, τσιμέντο, μεταλλουργία, τρόφιμα, ποτά).
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. φυσικό αέριο, λιγνίτης, βιομάζα, βιοάεριο), υδροηλεκτρικά, γραμμές και δίκτυα μεταφοράς, καθώς και μονάδες αφαλάτωσης.
 • Αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI).
 • Αιολικά πάρκα και άλλες εγκαταστάσεις ΑΠΕ.
 • Έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων.
 • Λατομεία και μεταλλεία.
 • Υποδομές μεταφοράς, όπως αεροδρόμια, λιμένες, μαρίνες, αυτοκινητόδρομοι, σιδηρόδρομος, αστική συγκοινωνία.
 • Τουριστικές εγκαταστάσεις.
 • Περιβαλλοντικές υποδομές για τη διαχείριση των αποβλήτων, π.χ. ΧΥΤΑ, ΕΕΛ.
 • Προστασία των ειδών και οικοτόπων – Βιοποικιλότητα.
 • Προστασία πολιτιστικής κληρονομίας, όπως αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, ιστορικοί τόποι, διατηρητέα ή παραδοσιακοί οικισμοί.

Ρύθμιση του χώρου – Αξιοποίηση ακινήτων

Οι βασικές πτυχές της καθημερινής μας πρακτικής είναι:

 • Χωροθέτηση εγκαταστάσεων βιομηχανίας ή τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές (π.χ. δασικές).
 • Ολοκληρωμένα σχέδια αξιοποίησης ακινήτων: αξιολόγηση σχεδιασμού, αδειοδότηση, διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου, επίλυση σχετικών διαφορών.
 • Διοικητική αδειοδότηση στο πλαίσιο προστασίας της πολιτιστικής κληρονομίας.
 • Ανάπτυξη και αξιοποίηση λιμένων και μαρινών.

Διαθέτουμε ιδιαίτερη εξειδίκευση στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Ενδεικτικά, η εμπειρία μας περιλαμβάνει τις ακόλουθες νομικές υπηρεσίες:

 • Ερμηνεία και σύνταξη γνωμοδοτήσεων αναφορικά με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία η οποία διέπει τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων.
 • Εκδίκαση διαφορών ως προς την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής Προσφυγών, των Διοικητικών Εφετείων και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 • Αντιμετώπιση ζητημάτων δημοσίου λογιστικού αναφορικά με τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων και εκπροσώπηση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 • Υποστήριξη αναθετουσών αρχών στην οργάνωση δημοσίων διαγωνισμών μέσα από τη σύνταξη διακηρύξεων τευχών δημοπράτησης και σχεδίων συμβάσεων καθώς και την εξέταση ενστάσεων.
 • Υποστήριξη υποψηφίων στην υποβολή προσφορών στο πλαίσιο δημόσιων διαγωνισμών, στην υποβολή προσφυγών και στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.
 • Υποστήριξη σε διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου, παραχωρήσεων και σύμπραξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).
 • Εκπροσώπηση σε ένδικες και διαιτητικές διαδικασίες προσωρινής (ασφαλιστικά μέτρα) και οριστικής προστασίας.
 • Νομικές υπηρεσίες αναφορικά με την επίλυση χρηματικών διαφορών κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων, όπως:

 • Οριζόντιες συμπράξεις σε διάφορες αγορές προϊόντων/υπηρεσιών στην Ελλάδα (π.χ. γαλακτοκομικά, άλευρα, σούπερ μάρκετ, ασφάλειες, ναυτιλία, ΜΜΕ, τηλεπικοινωνίες, δημόσιες συμβάσεις).
 • Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης σε κλάδους όπως η ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο, ο στοιχηματισμός, οι λιμένες, η διαχείριση αποβλήτων, η παραγωγή και προμήθεια τροφίμων και ποτών.
 • Συμπράξεις στον τομέα των δημοσίων διαγωνισμών και ολοκληρωμένη διαχείριση σε συνδυασμό με ζητήματα δικαίου των δημοσίων συμβάσεων.
 • Κρατικές ενισχύσεις σε τομείς, όπως η ενέργεια, οι ΑΠΕ, ο τουρισμός, οι μεταφορές ή η βιομηχανία (π.χ. τσιμεντοβιομηχανία, μεταλλουργία).
 • Διαδικασίες διευθέτησης και πρόγραμμα επιείκειας ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
 • Έγκριση εξαγορών επιχειρήσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
 • Σημαντική εμπειρία στη δικαστική εκπροσώπηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων.

Η εμπειρία μας περιλαμβάνει ζητήματα, όπως:

 • Συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας
 • Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας, φορολογικές ή άλλες επιβαρύνσεις και κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της ενέργειας, ιδίως αναφορικά με μεγάλους καταναλωτές.
 • Δημόσια ρύθμιση (τιμολογιακή, κοινωνική κ.λπ.) και αδειοδότηση των ενεργειακών έργων και συναφών υπηρεσιών.
 • Απελεύθερωση των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Νομικούς ελέγχους σε ενεργειακά έργα, όπως μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, έργα ΑΠΕ και δίκτυα.
 • Καθημερινά ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας των ενεργειακών αγορών.
 • Εκπροσώπηση ενώπιον της ΡΑΕ, της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή άλλων φορέων και θεσμών.
 • Επίλυση διαφορών, δικαστική εκπροσώπηση, συμμετοχή σε διαιτησίες.
 • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και για ζητήματα δικαίου περιβάλλοντος.
 • Αδειοδότηση δραστηριοτήτων σχετικά με την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες για ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων, που περιλαμβάνουν:

 • Κοστοστρέφεια και τιμολογιακός έλεγχος ενώπιον του τομεακού ρυθμιστή (ΕΕΤΤ) και των διοικητικών δικαστηρίων.
 • Δημόσια ρύθμιση και αδειοδότηση υπηρεσιών, υποδομών και δικτύων.
 • Επίλυση διαφορών σχετικά με κυρώσεις από την ΕΕΤΤ ή άλλες πράξεις της Αρχής.
 • Συνδυασμένες πωλήσεις υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης.
 • Υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας.
 • Δημόσια ασφάλεια και ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του δικτύου.
 • Ζητήματα κρατικών ενισχύσεων.

Η εμπειρία μας στον τομέα της δημόσιας ρύθμισης αγορών είναι  ευρεία, περιλαμβάνοντας ζητήματα σχετικά με:

 • Προϊόντα καπνού (π.χ. νέα προϊόντα καπνού), αδειοδότηση, διαφήμιση, διανομή.
 • Αδειοδότηση, λειτουργία και εποπτεία επιχειρήσεων στις σιδηροδρομικές αγορές.
 • Την εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, την ΕΕ και εγχώριες υπηρεσίες, τόσο για τραπεζικές όσο και για ασφαλιστικές υπηρεσίες.
 • Διοικητικοί περιορισμοί στο πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή.
 • Αδειοδότηση, εισαγωγές, εξαγωγές και διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων – καινοτομία και έρευνα στον ίδιο τομέα.
 • Καινοτομία και έρευνα στον κλάδο των προϊόντων φυτοπροστασίας.
 • Παραχωρήσεις λιμενικών εγκαταστάσεων, για εμπορικούς, βιομηχανικούς ή τουριστικούς σκοπούς: αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία.
 • Αποκλειστικά δικαιώματα στις αγορές στοιχήματος.

 

Παραδοσιακά παρέχουμε υπηρεσίες σε όλες τις πτυχές του δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων, ιδίως ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) αλλά και ενώπιον όλων των εθνικών δικαστηρίων, όπως:

 • Νομικές γνωμοδοτήσεις και καθημερινή υποστήριξη για ζητήματα προσωπικών δεδομένων τα οποία αναφύονται κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων.
 • Υποστήριξη σε Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων (DPO).
 • Προετοιμασία μηχανισμών εσωτερικών ελέγχου και εσωτερικών κωδίκων καθώς και σχετικής εργαλειοθήκης για τις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο κανονιστικής συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)–Παρουσιάσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
 • Νομική υποστήριξη για την προετοιμασία μελετών αντικτύπου (DPIA).
 • Επίλυση διαφορών σχετικά με πράξεις της ΑΠΔΠΧ, ιδίως αναφορικά με κυρώσεις της τελευταίας – Εκπροσώπηση ενώπιον της Αρχής καθώς και ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων.

Η ομάδα μας χειρίζεται υποθέσεις, όπως:

 • Αδειοδότηση τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης εκπομπής, κατόπιν διαγωνισμού.
 • Δημόσια ρύθμιση της δορυφορικής και καλωδιακής τηλεόρασης.
 • Λειτουργία του ψηφιακού σήματος ευρυεκπομπής.
 • Κυρώσεις από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης σε ζητήματα λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών ή ραδιοφωνικών σταθμών, εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας.
 • Νομικοί έλεγχοι, ιδίως από τη σκοπιά του δικαίου της ΕΕ, αναφορικά με τους περιορισμούς στη ραδιοτηλεόραση.
 • Συμμόρφωση με τους κανόνες ανταγωνισμού.
 • Ανάπτυξη δικτύου σε συνδυασμό με απαιτήσεις περιβαλλοντικής εκτίμησης και αδειοδότησης.

Η εμπειρία μας σε υποθέσεις που άπτονται της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα, περιλαμβάνει:

 • Νομικές γνωμοδοτήσεις και συνδρομή στο πλαίσιο διαιτησιών μεταξύ τραπεζικών θεσμών και εποπτικών μηχανισμών.
 • Νομική συνδρομή σε ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων (π.χ. διαμόρφωση κωδίκων δεοντολογίας και εσωτερικών κανονισμών), σε θέματα προστασίας του καταναλωτή (π.χ. έλεγχος εσωτερικών πολιτικών), σε ζητήματα ελεύθερου ανταγωνισμού (π.χ. πρόβλεψη και επικουρία σε μηχανισμούς εσωτερικής παρακολούθησης και κανονιστικής συμμόρφωσης).

Δικαστική εκπροσώπηση σε εθνικά δικαστήρια σε υποθέσεις αδειοδότησης, κυρώσεων και, εν γένει, κρατικής ρύθμισης στον τραπεζικό και στον ασφαλιστικό τομέα.

Η ομάδα διαθέτει ισχυρή εμπειρία στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε σημαντικές υποθέσεις οι οποίες απασχόλησαν τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, η ενασχόλησή μας περιλαμβάνει:

 • Νομικές γνωμοδοτήσεις για ευρύ φάσμα ζητημάτων (π.χ. ενέργεια, κυρώσεις, ανταγωνισμός, τραπεζική εποπτεία κ.λπ.).
 • Δικαστική εκπροσώπηση στα εθνικά δικαστήρια για ζητήματα που αμέσως ή εμμέσως συνδέονται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (π.χ. αδειοδότηση τηλεοπτικών σταθμών, πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικές διαφορές, προστασία περιουσίας ιδιωτικών και δημόσιων ασφαλιστικών φορέων).
 • Προετοιμασία και υποστήριξη ατομικών προσφυγών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η εμπειρία μας σε φορολογικές διαφορές οι οποίες άγονται ενώπιον της ΑΑΔΕ και των διοικητικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου ιδίως του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), περιλαμβάνει ενδεικτικά υποθέσεις σχετικές με:

 • Φορολογία ακινήτων.
 • Φορολογία μεταβίβασης μετοχών.
 • Δημοτική φορολογία και δημοτικά τέλη.
 • Ειδικά φορολογικά καθεστώτα και κίνητρα.
 • Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο είσπραξης των δημοσίων εσόδων από κάθε φορέα.

Παρέχουμε νομική υποστήριξη σε υποθέσεις, όπως:

 • Η πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού σε ελληνικά Πανεπιστήμια.
 • Ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων από Κράτη-μέλη της ΕΕ.
 • Συμμετοχή σε ερευνητικούς θεσμούς, όπως η Ακαδημία Αθηνών.
 • Κρατική επιχορήγηση και ζητήματα καθημερινής λειτουργίας ερευνητικών οργανισμών.