areas_gr

Ο Καθηγητής κ. Δελλής επεδίωξε το σχηματισμό μιας νεαρής ομάδας επαγγελματιών, με ειδίκευση στο εθνικό και ευρωπαϊκό δημόσιο δίκαιο, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της δημόσιας ρύθμισης, κάθε μορφής. Η εξειδίκευσή μας καταλαμβάνει κάθε τομέα του δημοσίου δικαίου, εθνικού και της ΕΕ, ενώ οι υπηρεσίες μας αφορούν σε κάθε πτυχή αλληλεπίδρασης με κάθε είδους δημόσιο φορέα ή θεσμό στην Ελλάδα ή στην ΕΕ.

Η αλληλεπίδραση στην οικονομική ζωή με το Κράτος, υπό κάθε εκδοχή της (π.χ. διοικητική αδειοδότηση, διοικητικές κυρώσεις, φορολογία) περιλαμβάνει την κεντρική Δημόσια Διοίκηση, τις ανεξάρτητες αρχές, καθώς και τους θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το σύγχρονο δημόσιο δίκαιο αγγίζει πληθώρα τομέων αλλά και αντίστοιχων φορέων και αρχών, όπως ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ), η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ), η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) ή η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ). Αντίστοιχα, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, οι οποίοι αποτελούν την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις διαθέτουν σημαντικές αρμοδιότητες για ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων.

Η ομάδα μας ασχολείται διαρκώς με κάθε είδους ζήτημα το οποίο προκύπτει από την άσκηση αρμοδιοτήτων από τέτοιες αρχές, φορείς και θεσμούς. Η ενασχόλησή μας αυτή περιλαμβάνει την παροχή συμβουλών αλλά και τη δικαστική εκπροσώπηση. Πολλά από τα ζητήματα που αναφύονται αφορούν, εκ των πραγμάτων, και σε ειδικότερους τομείς, όπως η ενέργεια ή οι δημόσιες συμβάσεις. Ωστόσο, η εξειδίκευσή μας σε ζητήματα δημοσίου δικαίου μας βοηθά να έχουμε μία πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση των σχετικών ζητημάτων.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την παροχή επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σε ζητήματα συνταγματικού δικαίου για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ και της ΕΣΔΑ. Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες αφορούν σε κάθε μορφή κρατικής παρέμβασης ή ρύθμισης, όπως η διοικητική αδειοδότηση και οι διοικητικές κυρώσεις. Την ίδια στιγμή αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση σε ζητήματα δικαίου της ΕΕ, τόσο συμβουλευτικά όσο και δικαστικά, ενώπιον των δικαστικών μηχανισμών της ΕΕ. Προς τούτο, η εμπειρία του Καθηγητή κ. Δελλή ως πρώην Εισηγητή στο Δικαστήριο της ΕΕ αποτελεί πολύτιμο οδηγό, όπως και το ισχυρό ακαδημαϊκό προφίλ όλων των μελών της ομάδας.H συνεργασία μας με θεσμούς και υπηρεσίες της ΕΕ (όπως η Επιτροπή, η ΕΤΕ ή άλλοι θεσμοί) προσφέρει επίσης μια μοναδική οπτική στα ζητήματα που χειριζόμαστε.

Παράλληλα με την ισχυρή μας εξειδίκευση στο διοικητικό δίκαιο, η ομάδα μας διατηρεί σταθερά την έμφαση σε όλες τις μορφές επίλυσης διαφορών στα πεδία ενασχόλησής της. Η εμπειρία μας στην επίλυση διαφορών αποτελεί αναγκαίο εργαλείο που μας βοηθά να διεισδύουμε στις υποθέσεις μας. Έτσι, για παράδειγμα, μας βοηθά να σταθμίσουμε όλα τα επιχειρήματα ή να αξιολογούμε τις προοπτικές δικαστικής επίλυσης ενός ζητήματος. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να έχει κανείς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και να είναι σε θέση να καθορίσει τη στρατηγική του.

Η ομάδα μας διαθέτει εμπειρία στην εκπροσώπηση πελατών σε ένα ευρύ φάσμα διοικητικών υπηρεσιών και φορέων, καθώς και ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων της Χώρας και ενώπιον, ιδίως, του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παράλληλα, όταν τα ζητήματα ανάγονται στο δίκαιο της ΕΕ, αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση ενώπιον των δικαστικών μηχανισμών της ΕΕ, καθώς και των ευρωπαϊκών εν γένει θεσμών, όπως και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο Καθηγητής κ. Δελλής, συμμετέχει δε σε διαδικασίες διαιτησίας, είτε ως συνήγορος είτε ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, υποβάλλοντας επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για κάθε ζήτημα διοικητικού δικαίου.

Η προστασία του περιβάλλοντος στην ελληνική έννομη τάξη διαθέτει ένα ισχυρό συνταγματικό έρεισμα ενώ έχει, σε μεγάλο βαθμό, διαμορφωθεί και νομολογιακά. Ειδικά στο πλαίσιο της ΕΕ, οι αρχές και οι κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου περιβάλλοντος έχουν διεισδύσει στην ελληνική θεωρία και πράξη. Ευρύ είναι το φάσμα των εργαλείων τα οποία έχουν εισαχθεί, πέραν από όσα κλασικά προέβλεπε το διοικητικό δίκαιο. Η προστασία του αέρα και των υδάτων ή η ρύθμιση του θορύβου και των αποβλήτων δεν ρυθμίζονται αποκλειστικά με απλές απαγορεύσεις ή όρια.

Πλέον έχουν ενεργοποιηθεί διαδικαστικοί μηχανισμοί, όπως η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τα σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, τα Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων και οι μηχανισμοί ιχνηλάτησης αποβλήτων. Ωστόσο, και στον τομέα αυτό εντοπίζονται τα προβλήματα της πολυνομίας, της έλλειψης κωδικοποίησης.

Η Δικηγορική μας Εταιρείας διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα αυτό, ο οποίος αποτελεί επί δεκαετίες βασικό ακαδημαϊκό πυλώνα για τον Καθηγητή κ. Δελλή. Η εκπροσώπηση περιλαμβάνει τόσο το συμβουλευτικό όσο και το δικαστηριακό επίπεδο, σε εθνικό ή ευρωπαϊκό πλαίσιο.

 

Η ακίνητη ιδιοκτησία στην Ελλάδα παραμένει σήμερα βαθιά ρυθμισμένη, καθώς επάλληλα επίπεδα νομικών διατάξεων διέπουν την αξιοποίησή της και επάγονται, αναπόφευκτα, σημαντικά κόστη και κίνδυνο σε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης. Ορισμένα μόνο από τα παραδείγματα κρατικής παρέμβασης στο χώρο περιλαμβάνουν την προστασία της βιοποικιλότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των δασών, των ακτών. Ορισμένες φορές, τα επίπεδα ρύθμισης περιπλέκονται ιδίως λόγω του αναγκαστικού διαλόγου με το δίκαιο της ΕΕ. Παράλληλα, στον τομέα αυτό τα εθνικά δικαστήρια και, ιδιαίτερα το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχουν με τη νομολογία τους συνδιαμορφώσει σε σημαντικό βαθμό το ακριβές περιεχόμενο των ρυθμίσεων. Η ομάδα μας έχει αναπτύξει μια μοναδική εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο. Αποτελεί επιδίωξή μας να διασφαλίζεται η ασφαλέστερη δυνατή εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης του χώρου, προωθώντας τις επενδύσεις και, εν γένει, την αξιοποίηση του χώρου.

Το οικονομικό αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 1/3 περίπου του ΑΕΠ. Η σύναψη και η εκτέλεση τέτοιων συμβάσεων ρυθμίζεται από ένα αυστηρό πλέγμα διατάξεων ευρωπαϊκής και εθνικής προέλευσης, το οποίο τροποποιείται διαρκώς για να περιλάβει νέες μορφές συμβατικών σχέσεων (παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ, αποκρατικοποιήσεις) και διαδικασιών (ανταγωνιστικός διάλογος, ηλεκτρονικές δημοπρασίες, κ.λπ.). Ο καθηγητής Δελλής ασχολείται διαχρονικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο και αποτελεί έναν από τους πλέον εξειδικευμένους επιστήμονες στο συγκεκριμένο πεδίο. Ως εκ τούτου, η εταιρεία μας έχει αποκτήσει αυξημένη τεχνογνωσία στον κλάδο των δημοσίων συμβάσεων κάθε είδους, συμβουλεύοντας και εκπροσωπώντας τόσο δημόσιους φορείς όσο και ενδιαφερόμενους ιδιώτες. Για το λόγο αυτό, αποτελούμε και εθνικό εμπειρογνώμονα επί του ελληνικού δικαίου δημοσίων συμβάσεων για την Παγκόσμια Τράπεζα. Παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες υπηρεσίες στο συγκεκριμένο πεδίο, με έμφαση στη χάραξη στρατηγικής. Σε αυτές περιλαμβάνονται η συνδρομή στη συμμετοχή, η προβολή ή αντιμετώπιση ενστάσεων, η παράσταση ενώπιον κάθε αρμόδιου φορέα και δικαστηρίου καθώς και η σύναψη, η ερμηνεία και η εκτέλεση των συμβάσεων.

Η προστασία του ανταγωνισμού είναι σταθερά στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού και του εθνικού δικαίου, επηρεάζοντας σημαντικά όλες τις επιχειρήσεις και όλες τις αγορές, ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία. Η ομάδα μας είχε την ευκαιρία να εργαστεί σε σημαντικές υποθέσεις ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕπΑντ) αλλά και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμών. Οι υποθέσεις αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, περιπτώσεις καρτέλ, συμβάσεων διανομής και καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης. Ορισμένες από τις πλέον σημαντικές αποφάσεις της ΕπΑντ, του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αλλά και του Συμβουλίου της Επικρατείας αφορούν σε υποθέσεις που έχουμε χειριστεί.

Σημαντικό τμήμα των υπηρεσιών μας αφορά στην παροχή νομικής συνδρομής προς επιχειρήσεις, σε προληπτική βάση. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε αναπτύξει ένα οργανωμένο και σταθερό πρόγραμμα κανονιστικής συμμόρφωσης με επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να αποφύγουν παραβάσεις ή στις οποίες έχουν ήδη επιβληθεί κυρώσεις.

Η εμπειρία μας περιλαμβάνει επίσης τους τομείς των εξαγορών, κατά το μέρος της έγκρισης αυτών από την ΕπΑντ, αλλά και των κρατικών ενισχύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχουμε νομικές υπηρεσίες ενώπιον των θεσμών της ΕΕ, καθώς και ενώπιον των δικαστηρίων της ΕΕ και της Χώρας. Η νομική μας συνδρομή περιλαμβάνει ακαδημαϊκές γνωμοδοτήσεις σε σχετικά ζητήματα.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, παρατηρείται στην Ελλάδα μια ραγδαία ανάπτυξη των ενεργειακών αγορών: η συνεχής θέσπιση νέων ρυθμίσεων στους τομείς του φυσικού αερίου, των υδρογονανθράκων και της ηλεκτρικής ενέργειας -συμπεριλαμβανομένων των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)- έχει οδηγήσει σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ρύθμισης των ενεργειακών επενδύσεων γενικότερα. Η εταιρεία μας έχει παράσχει τις υπηρεσίες της σε σειρά υποθέσεων ενεργειακού ενδιαφέροντος, τόσο στη βάση του εθνικού αλλά και του ευρωπαϊκού δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε αναπτύξει μια σημαντική εμπειρία στην υποστήριξη επενδύσεων ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕπΑντ) για ζητήματα αγορών ενέργειας, καθώς και στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια. Συμμετείχαμε ενεργά σε πρωτοποριακές υποθέσεις, ενώπιον της ΕπΑντ και της ΡΑΕ, οι οποίες οδήγησαν στο σταδιακό άνοιγμα των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, συμμετείχαμε στην προετοιμασία της εθνικής νομοθεσίας για την ενέργεια, ενώ παρέχουμε συνδρομή στο θεσμικό όργανο των ανεξάρτητων ηλεκτροπαραγωγών της Χώρας.

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών αποτελεί το πρώτο και, μέχρι ενός βαθμού, επιτυχημένο παράδειγμα απελευθέρωσης αγοράς στην Ελλάδα. Ξεκινώντας από τον ιστορικό πάροχο και συνεχίζοντας στο πεδίο της αγοράς, είχαμε την ευκαιρία να συμβουλεύουμε επιχειρήσεις και να εκπροσωπούμε πελάτες ενώπιον της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και των εθνικών δικαστηρίων. Σε μια πρώτη φάση (2001-2008), ο Καθηγητής Δελλής συνεργάστηκε με τον ιστορικό πάροχο κατά τη διαδικασία μετάβασης στο καθεστώς απελευθερώσης. Μετά το 2011, η εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της σε άλλους παίκτες της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχουμε σε σημαντικές εξελίξεις του κλάδου, όπως πρόσφατα στην παροχή υπηρεσιών pay TV. Η εμπειρία μας περιλαμβάνει την εκπροσώπηση ενώπιον της ΕΕΤΤ και για ζητήματα ανταγωνισμού στον κλάδο, αλλά και ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων για κάθε σχετικό ζήτημα. 

Η συμμετοχή της Χώρας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα οδήγησε αναντίρρητα σε μια σημαντική ανάπτυξη του διοικητικού δικαίου. Η δημόσια ρύθμιση περιλαμβάνει πλέον ένα ευρύτατο φάσμα αγορών και επιχειρήσεων, ενώ αφορά σε πληθώρα ζητημάτων. Ορισμένα μόνο από τα παραδείγματα αυτά περιλαμβάνουν τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα προϊόντα καπνού, τις τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, τον στοιχηματισμό, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα τρόφιμα, τις παραχωρήσεις λιμένων, την εποπτεία της σιδηροδρομικής αγοράς: σε αυτούς τους τομείς το Κράτος ασκεί σε συγκεκριμένο βαθμό έλεγχο, επιβάλλοντας ορισμένες φορές και το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Αποτέλεσμα της εκτενούς αυτής δημόσιας ρύθμισης είναι η ανάδειξη πληθώρας ζητημάτων διοικητικού δικαίου, τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δικαστικής εκπροσώπησης. Η εξειδίκευσή μας περιλαμβάνει μια σειρά από τέτοιες υποθέσεις, στις οποίες πολλές φορές αναδεικνύονται ταυτόχρονα και ζητήματα άλλων κλάδων του δικαίου, όπως ανταγωνισμού, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών ή ρύθμισης του χώρου. Η εμπειρία μας περιλαμβάνει την εκπροσώπηση ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ στην υπόθεση σχετικά με τη συμβατότητα του εγχώριου συστήματος επίγειου στοιχηματισμού, ενώ παρέχουμε υπηρεσίες προς τον κάτοχο του αποκλειστικού δικαιώματος.

Τις τελευταίες δεκαετίες, έχει αναδειχθεί ένα διακριτό πεδίο του διοικητικού δικαίου, το οποίο επηρεάζει την καθημερινή δράση σε ευρωπαϊκό εθνικό επίπεδο: η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει ιδιαίτερα αναδειχθεί και αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω, μετά την υιοθέτηση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ (Καν. 2016/679).  Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει νέα εργαλεία και η εφαρμογή του είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στην αναγνώριση σημαντικών και συχνά περίπλοκων υποχρεώσεων και δικαιωμάτων για όλες τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. Αρμόδιος εγγυητής παραμένει η ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και όλες οι σχετικές διαφορές εμπίπτουν στην ύλη των διοικητικών δικαστηρίων. Το γραφείο μας διαθέτει μακρά παράδοση στο αντικείμενο, πολύ πριν την υιοθέτηση του νέου Γενικού Κανονισμού.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε αφορούν στην παροχή συμβουλών σε προληπτικό επίπεδο, αλλά εκτείνονται και στην εκπροσώπηση τόσο ενώπιον της ΑΠΔΠΧ όσο και ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε, στο πλαίσιο αυτό, στην διάστρωση προγραμμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης, τα οποία περιλαμβάνουν Εσωτερικούς Κώδικες και Μηχανισμούς, Διαδικασίες και Εκθέσεις.

Το ελληνικό Σύνταγμα προβλέπει ένα ισχυρό εποπτικό ρόλο του Κράτους στον τομέα της ραδιοτηλεόρασης, αναφορικά με ζητήματα προηγούμενης διοικητικής αδειοδότησης και λειτουργίας. Αποτέλεσμα αυτού υπήρξε η ανά καιρούς προσπάθεια της Διοίκησης να ρυθμίσει την αδειοδότηση των επιχειρήσεων ΜΜΕ και να εποπτεύσει τη λειτουργία τους, πολλές φορές μέσα από την επιβολή κυρώσεων. Το πλέον πρόσφατο σημαντικό παράδειγμα είναι η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να διεξαγάγει διαγωνισμό για περιορισμένο αριθμό τηλεοπτικών αδειών. Η ομάδα μας, υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή κ. Δελλή, έχει αναπτύξει μια ισχυρή παρουσία σε όλα τα σχετικά ζητήματα, προσφέροντας υπηρεσίες σε συμβουλευτικό επίπεδο καθώς και ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και των εθνικών δικαστηρίων. Η εμπειρία μας περιλαμβάνει υποθέσεις, όπως εκείνη του «βασικού μετόχου» για τον περιορισμό των μετόχων επιχειρήσεων ΜΜΕ από τη συμμετοχή σε εργοληπτικές εταιρείες αλλά και τον διαγωνισμό τηλεοπτικών αδειών ή του δικαιώματος ψηφιακής ευρυεκπομπής.

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας εξέρχεται από μια μακρά περίοδο κρίσης, η οποία -δεν είναι υπερβολή να υποστηριχθεί ότι- οδήγησε στην πλήρη αναγέννησή του. Αποτέλεσμα ήταν η καθιέρωση νέων θεσμών, όχι μόνο ιδιωτικών αλλά και δημοσίων, κυρίως στο εποπτικό πεδίο με ισχυρό ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Συνέπεια επίσης αυτών ήταν η εισαγωγή νέου ρυθμιστικού πλαισίου και η υλοποίηση ισχυρών αλλαγών στον τομέα, γεγονός το οποίο αναδεικνύει σειρά σημαντικών ζητημάτων και αντιδικιών στον τραπεζικό, χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό τομέα. Οι αλλαγές αυτές δημιουργήσαν επίσης μια αυξανόμενη ανάγκη για εξειδικευμένη συνδρομή σε ζητήματα δημοσίου δικαίου και στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Η Δικηγορική μας Εταιρεία είχε την ευκαιρία να παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τον κλάδο ήδη πριν την οικονομική κρίση και να παρακολουθήσει στενά τις αλλαγές οι οποίες επήλθαν. Καλούμαστε, έτσι, συχνά να συνδράμουμε γνωμοδοτικά για την ερμηνεία και εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου στον χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό κλάδο, ακόμα και στο πλαίσιο επιχειρηματικών συμφωνιών, οι οποίες αναπόφευκτα επηρεάζονται. Επιπλέον, σήμερα ο χρηματοπιστωτικός κλάδος αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις και από άλλες μορφές κρατικής παρέμβασης, όπως στους τομείς της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της προστασίας του καταναλωτή και του ανταγωνισμού. Οι υπηρεσίες μας, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο, αφορούν σε πληθώρα ζητημάτων, όπως οι διοικητικές κυρώσεις, η αδειοδότηση και η καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Διαχρονικά, η σημασία της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπήρξε συνυφασμένη με την αρχή του Κράτους Δικαίου. Η προστασία αυτή εμπλουτίζεται και εμβαθύνει διαρκώς, χάρη σε ένα δυναμικό πολυεπίπεδο πλαίσιο προστασίας, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές. Η ίδια προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, εξάλλου, παραμένει κρίσιμη και για την καθημερινή λειτουργία επιχειρήσεων στις σχέσεις τους με τις κρατικές αρχές.

Η ομάδα μας διατηρεί ισχυρά ακαδημαϊκά ερείσματα στον κλάδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρέχοντας ένα ευρύ πλαίσιο υπηρεσιών για κάθε ζήτημα το οποίο συνδέεται με την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. Οι υπηρεσίες αυτές είναι τόσο σε επίπεδο γνωμοδοτήσεων ή, ευρύτερα, συμβουλευτικό πλαίσιο. Επιπλέον, η δικαστική μας εμπειρία είναι σημαντική ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων και, ιδίως, του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου έχουμε εκπροσωπήσει υποθέσεις με άμεσο ή έμμεσο αντικείμενο την προστασία των δικαιωμάτων. Τέλος, η δικαστική μας εμπειρία περιλαμβάνει και διαφορές ενώπιον  του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η πρόσφατη κρίση χρέους η οποία βασάνισε την ελληνική οικονομία και κοινωνία οδήγησε εν πολλοίς σε σημαντικές αναδιαρθρώσεις του εγχώριου φορολογικού συστήματος. Ως αποτέλεσμα, η φορολογική νομοθεσία εκσυγχρονίσθηκε σε πολλές της πτυχές, όπως και οι διαδικασίες ενώπιον των φορολογικών αρχών και των δικαστηρίων. Αν και η πολυνομία παραμένει, η ομάδα μας διατηρεί ισχυρή τεχνογνωσία στο δικαστικό χειρισμό σειράς από επιλεγμένες φορολογικές υποθέσεις, καθώς και στον προηγούμενο χειρισμό ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η εμπειρία μας περιλαμβάνει επίσης και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις δημοτικής φορολογίας, οι οποίες συχνά απασχολούν τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα, σε όλες τις βαθμίδες, η εκπαίδευση παρέχεται κατά κύριο λόγο από το Κράτος ή από κρατικά νομικά πρόσωπα, το δίκαιο της εκπαίδευσης αντιμετωπίζει και αυτό το φαινόμενο της πολυνομίας, ενώ γεννώνται συχνά ερμηνευτικά προβλήματα που επηρεάζουν πολλές επιχειρήσεις ή ιδιώτες. Το γραφείο μας έχει αναπτύξει όλα τα χρόνια μια ισχυρή και σταθερή παρουσία σε διαφορές που αναφύονται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, χωρίς ωστόσο να περιοριζόμαστε σε ζητήματα δημόσιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, η έρευνα σε μεγάλο βαθμό προωθείται ή χρηματοδοτείται από κρατικές αρχές, όπως η Ακαδημία Αθηνών. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχουμε υπηρεσίες σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα και θεσμούς, που αντιμετωπίζουν ζητήματα διοικητικού δικαίου.