Καθηγητής Γιώργος ΔΕΛΛΗΣ

Ο Γιώργος Δελλής είναι Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή της Αθήνας όπου υπηρετεί από το 2003.  Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Paris II Panthéon Assas και εντεταλμένος διδασκαλίας και έρευνας στο ίδιο Πανεπιστήμιο (Habilitation à diriger des recherches en droit) από το 1994.

Διατέλεσε Εισηγητής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1996-2000) και Λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, στο Maastricht (1995-1997). Έχει διδάξει ως επισκέπτης στα Πανεπιστήμια του Michigan School of Law, Ann Arbor (MI), ΗΠΑ (2015), και Bahcesehir της Κωνσταντινούπολης (2007-9).

Ο Καθηγητής Δελλής διδάσκει κυρίως διοικητικό δίκαιο, διοικητική δικονομία, δίκαιο περιβάλλοντος, δημόσιο οικονομικό δίκαιο (ρύθμιση αγορών και οικονομική ανάλυση).

Είναι Δικηγόρος Αθηνών από το 1991 και ασκεί δικηγορία ενώπιον των εθνικών ανώτατων δικαστηρίων και των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Ο καθηγητής Δελλής έχει συγγράψει ορισμένες από τις πλέον εμβληματικές μελέτες ιδίως στα πεδία της ρύθμισης και της απελευθέρωσης των αγορών, της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου, του περιβαλλοντικού δικαίου και της διοικητικής δικονομίας, καθιστώντας τον έναν από τους πλέον ειδικευμένους στα αντικείμενα αυτά. Κυριότερα έργα είναι: 

 1. Droit pénal et droit administratif: l’influence des principes du droit pénal sur le droit administratif répressif, Paris, LGDJ, 1997, XVII +464 σελ. , Bibliothèque de droit public, tome 184, πρόλογος Yves Gaudemet.
 2. Κοινοτικό δίκαιο περιβάλλοντος: Οι διαστάσεις της περιβαλλοντικής προστασίας στην κοινοτική έννομη τάξη, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 1998, 431 σελ.
 3. Κοινή Ωφέλεια και Αγορά. Τόμος Α΄. Το τέλος των διαχωριστικών γραμμών:     η     «αγορακεντρική»     δημόσια     ρύθμιση     των     κοινωφελών δραστηριοτήτων, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή,  2008, ΧΧΙV + 390 σελ.
 4. Κοινή Ωφέλεια και Αγορά. Τόμος Β΄. Το δημόσιο δίκαιο των υπό απελευθέρωση κοινωφελών υπηρεσιών  (ηλεκτρονικές  επικοινωνίες, ενέργεια, ταχυδρομείο, μεταφορές, ραδιοτηλεόραση), Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2008, ΧΧΙΙ + 596 σελ.
 5. Μετάφραση-Επιμέλεια (μαζί με τους κκ. Μάριο Ανδρικόπουλο και Άγγελο Χασαπόπουλο), της έκδοσης στα ελληνικά, του βιβλίου του  Sabino Cassese, Πέρα από το Κράτος (Oltre lo Stato), εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2009, 274 σελ.
 6. Η Διοικητική Δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας. Ανατρέποντας το μύθο  της  «ωραίας  κοιμωμένης»,  Νομική  Βιβλιοθήκη,  Αθήνα  2013 ΧΧΧΙ + 431 σελ.
 7. Η αίτηση δίκαιης ικανοποίησης του Ν. 4055/2012. Το δικαίωμα στην εύλογη διάρκεια της διοικητικής δίκης, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2013, ΧΙΧ +  171 σελ.
 8. Η Επιτροπή  Ανταγωνισμού:  οργάνωση,  διαδικασία,  δικαστικός έλεγχος, σε Τζουγανάτος Δ. (επιμ.), Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Νομική Βιβλιοθήκη 2020, 2η έκδοση, 1-170 σελ.
 9. Administrative Enforcement, Procedure, Challenging σε Tzouganatos D., Competition Law in Greece, Wolters Kluwer Law and Business, The Netherlands 2015, 308 σελ.
 10. Δῆμος και Ἀγορά. Το δημόσιο δίκαιο αλλιώς, με τα μάτια της οικονομικής ανάλυσης, Ευρασία 2018, 479 σελ.
 11. An Economic Analysis of Public Law: Demos and Agora, Edward Elgar Publishing 2021, 291 σελ. 
 12. Το νέο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων. Γενική ανάλυση του νέου Ν 4782/2021 (Επιμ.), Νομική Βιβλιοθήκη 2021, 652 σελ.
 

Γλώσσες: Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Ιταλικά.